Krátkometrážní soutěž / Short Film Competition

Kryštof Hlůže, Kryštof Melka: Metro, Olga

Kryštof Hlůže and Kryštof Melka are cinematographers from Prague. They make short live-action films, music videos, commercials, documentaries and videoart. Melka studied cinematography at the Miroslav Ondříček Film Academy in Písek and Hlůže studied photography at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. Eventually they connected their fields at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague where they currently study cinematography. They met during the project Fix the Iceland – together, they travelled through Iceland on fixed gear bikes and mapped their journey in a short documentary. They collaborated for example with directors Jaroslav Moravec and Lun Sevnik, graphic designer Robert V. Novák and institutions such as the Prague City Gallery. They have also established a long-term collaboration with visual artists Jakub Jansa and Jonáš Strouhal.

METRO

“Searching for one’s own memory in the labyrinth of the metro.”

OLGA

“A short film essay based on the cyber-punk novel Idoru by William Gibson. The book confronts the time we live in. It explores the theme of a person living on a periphery, whose closest companion becomes technology.”

 

Kryštof Hlůže a Kryštof Melka jsou kameramanská dvojice z Prahy. Věnují se natáčení krátkých hraných filmů, videoklipů, reklamních spotů, dokumentární tvorbě i videoartu. Melka se kamerou zabýval už na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku, Hlůže mezitím studoval fotografii na UMPRUM. Následně svou společnou praxi propojili na pražské FAMU, kde v současnosti oba studují na katedře kamery. Poprvé se potkali na projektu Fix The Iceland, kdy za 30 dní projeli Island na fixed gear kolech a celou expedici zachytili v krátkometrážním dokumentu. Spolupracovali například s režisérem Jaroslavem Moravcem nebo Lunem Sevnikem, grafickým designérem Robertem V. Novákem nebo institucemi jako Galerie Hlavního města Prahy. Dlouhodobě také rozvíjejí úzkou spolupráci s vizuálními umělci Jakubem Jansou a Jonášem Strouhalem.

METRO

„Hledání vlastní paměti v labyrintu metra.“

OLGA

„Krátká filmová esej vycházející ze cyberpunkového díla Idoru od Williama Gibsona. Kniha se střetla s dobou, ve které žijeme. Volně otevírá téma člověka žijícího na periferii, jehož nejbližším společníkem se stává technologie.“

 

Barbora Sliepková, Michal Fulier: O sestre / About My Sister

Barbora Sliepková and Michal Fulier are both students of the master’s programme of the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts in Bratislava. Cinematographer and documentarist. Apart from their graduation projects, they are, in cooperation with producer Barbara Janišová Feglová, currently working on their feature documentary debut – an urban essay with working title Čiary (Lines).

ABOUT MY SISTER

This documentary essay about an adolescent girl shows the world through the eyes of a young intelligent person who (unwillingly) ends up in isolation for various reasons. About My Sister is about the distances between people – and about the fear they cause.

 

Barbora Sliepková a Michal Fulier jsou studenty magisterského studia na FTF VŠMU v Bratislavě. Kameraman a dokumentaristka. Kromě závěrečných školních projektů připravují ve spolupráci s producentkou Barbarou Janišovou Feglovou celovečerní dokumentární debut – urbánní esej s pracovním názvem Čiary.

O SESTRE

Dokumentární esej o dospívající dívce vykresluje svět očima mladého, inteligentního člověka, který se (nedobrovolně) z různých důvodů dostane do izolace. Film O sestre je o vzdálenostech mezi lidmi. A také o tom, jaké to je mít z nich strach.

 

Simon Todorov: Stillleben / Still Life

Simon Todorov was born in Sofia, Bulgaria, in 1991. When he was eight years old, he fell for magic tricks and decided to be a professional magician. About five years later, he made it to TV with his magic show. It was then he became interested in being behind the camera rather than in front of it. He studied sculpting at a high school of arts and began learning Czech so he could study cinematography. After finishing high school, he was accepted to the Department of Cinematography of the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague where he has just finished his graduate film.

STILL LIFE

In this thriller with elements of magical realism, a truck driver – the last link in the chain of illegal trade – is forced to flee like a hunted animal. At the end of history, we all become haunted animals who went crazy from the exchange of everything, humiliated to the level of transported livestock. The film explores the topics of uprooting, loss of identity, security and the safety of one’s home.

 

Simon Todorov se narodil v roce 1991 v Sofii, Bulharsko. V osmi letech propadl kouzelnictví a od té doby se také oboru profesionálně věnoval. Přibližně o pět let později se se svými kouzelnickými výstupy dostal do televize. Právě tehdy a tam jej začala zajímat více práce za kamerou než před ní. Studoval střední uměleckou školu – obor sochařství, zároveň se již připravoval na studia v českém jazyce a studia kinematografie. Po maturitě byl přijat na pražskou FAMU, obor kamera, na které nedávno dokončil svůj absolventský bakalářský film.

STILLLEBEN

Thriller s prvky magického realismu, v němž řidič kamionu, poslední článek řetězce ilegálního obchodu, je sám donucen utíkat jako lovná zvěř. Na konci historie se všichni staneme zvířaty, zblblá výměnou všeho, poníženi na úroveň převážené zvěře. Film se zabývá tématy vyčlenění, ztráty identity, jistot a bezpečí domova… 

 

Jakub Vrbík: Tanec sv. Víta / Danse Macabre

Jakub Vrbík was born in Prague to a family of non-filmmakers. He made his first film during his high school studies and later graduated in cinematography at the Miroslav Ondříček Film Academy in Písek. He worked as an assistant at various positions in camera crews of Czech and foreign productions (A Night Too Young, 2012, and Family Film, 2015 – dir. Olmo Omerzu; Serena, 2014, dir. Susanne Bier; Nowhere in Moravia, 2014, dir. Miroslav Krobot; Places, 2014, dir Radim Špaček; Lost in Munich, 2015, dir. Petr Zelenka; Journey to Rome, 2015, dir. Tomasz Mielnik and Everything Will Be Fine, 2010, dir. Christoffer Boe). Vrbík also spent two years at the Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague. As a cinematographer, he collaborated on student films with Matěj Sláma, Ondřej Šálek, Lumír Košař and Eva Pavlíčková. Outside school, he made a Czech-Polish short film Zwrotnica with Tomasz Heczko an independent film Vica (2012) with Martin Tauber.

DANSE MACABRE

Seizure dance is an uncontrollable jerking movement, mania, shivering and stomping. It is a motion so strong that the victim dies from it. A mystification documentary about phenomenon of dancing plagues from the 15th century.

Jakub Vrbík se narodil v Praze do nefilmařské rodiny. Na střední škole natočil svůj první film s Patrikem Balonkem, poté absolvoval na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku tehdy ještě dvouletý obor kamera. Jako asistent pracoval na různých pozicích v kamerových týmech českých a zahraničních štábů (Příliš mladá noc, 2012 a Rodinný film, 2015 – oba rež. Olmo Omerzu; Serena, 2014, rež. Susanne Bierová; Díra u Hanušovic, 2014, rež. Miroslav Krobot; Místa, 2014, rež. Radim Špaček; Ztraceni v Mnichově, 2015, rež. Petr Zelenka; Cesta do Říma, 2015, rež. Tomasz Mielnik nebo Všechno bude fajn, 2010, Christoffer Boe). Potom absolvoval dva roky studia na FAMU. Jako kameraman spolupracoval na studentských filmech hlavně s Matějem Slámou, Ondřejem Šálkem, Lumírem Košařem a Evou Pavlíčkovou. Mimo školu natočil česko-polský krátký film Zwrotnica s Tomaszem Heczkem a nezávislý krátký film Vica (2012) s Martinem Tauberem.

TANEC SV. VÍTA

Taneční záchvat, to je nekontrolovaný tělesný pohyb, mánie, klepot, dupot. Je to tak silný tělesný pohyb, že se jím sama oběť usmrtí. Mystifikační dokument o fenoménu tanečních morů, které se odehrávaly v 15. století.

 

Renai Wei Yongyao: Heimweh / Nostalghia / Bez návratu

Renai Wei Yongyao was born in South China. After writing a couple of short stories and dramas at high school, he fell in love with storytelling. In 2012 Renai decided to enroll in a film school and learn to be a filmmaker. Currently he is majoring in cinema and television for his bachelor degree. During studies, he has made more than 30 short films, music videos and promo videos, including Pas De Mots (2016), Blossom Season (2016) and Heimweh (2017). He’s a big fan of Asian cinema and observing-style movies like films by Koreeda Hirozaku, Yosujiro Ozu, Hou Hsiao Hsien, Edgar Yang.

NOSTALGHIA

A short story about the pain of life and no possibility to go back. In 1970s East Germany, a poor woman has to betray her husband to save lives of her family.

 

Renai Wei Yongyao se narodil na jihu Číny. Poté, co na střední škole napsal několik krátkých povídek a dramat, zamiloval se do vyprávění příběhů. V roce 2012 se Renai rozhodl zapsat na filmovou školu a stát se filmařem. V současné době dokončuje bakalářské studium. Během studií natočil více než 30 krátkých filmů, videoklipů a reklamních spotu včetně Pas De Mots (2016), Blossom Season (2016) či Heimweh (2017). Je velkým fanouškem asijské kinematografie a nechává se inspirovat stylem filmů režisérů, jako jsou Koreeda Hirozaku, Yosujiro Ozu, Hou Hsiao Hsien či Edgar Yang.

BEZ NÁVRATU

Krátký příběh o bolesti a nemožnosti vrátit se zpět. Ve východním Německu v sedmdesátých letech musí žena zradit svého manžela, aby zachránila životy své rodiny.

Sídlo společnosti: Kamera Oko s.r.o. | Vítězné náměstí 774/14, Praha, 160 00 | info@kameraoko.com


© 2009 - 2017 Kamera Oko | webdesign: rostanetek.cz | admin